For Enquiry

ADDRESS:

Gurdwara Gurshabad Prakash, Shahidan,
(Jatha Bhindran Mehta) Sangrawan,
Batala (Dist. Gurdaspur) Punjab.

EMAIL

jathadamdamitaksal@gmail.com

PHONE:

0091-8557800017
0091-9872438062


View gurdwara gursabad parkash in a larger map